พิพิธภัณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่นี่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ความรู้ด้านเงินตราและผ้าไทย ภายในแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกคือ ห้องเงิน ซึ่งแสดงประวัติความเป็นมาของเงินตราของประเทศไทย ตั้งแต่การนำโลหะที่มีค่าต่างๆ มาแลกเปลี่ยนกันสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรื่องราวเงินตรายุคแรกของโลก เงินตราในยุคสมัยต่างๆ เช่น สุวรรณภูมิ ฟูนัน ทวารวดี ศรีวิชัย สมัยล้านนา เงินตราศรีเกษตร และเงินตราร่วมสมัย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบมาโดยตลอด

แต่อย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้มีแค่เงินตราสมัยโบราณเพียงอย่างเดียว เพราะในส่วนที่สองนั้น เป็นส่วนที่จัดแสดงห้องผ้าเพื่อสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทย โดยนำเสนอเรื่องราวของผ้าที่มีบทบาทต่อชุมชน เช่น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2519 ทั้งยังทรงเป็นผู้ริเริ่มเครื่องแต่งกายประจำชาติไทย ส่งเสริมการทอผ้าไหม นอกจากนี้ยังจัดแสดงเรื่องราว ความสำคัญของผ้าที่สะท้อนถึงศิลปะ ความเชื่อ ด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และส่งผลต่อสภาพของเศรษฐกิจ และความรุ่งเรืองในสมัยนั้นๆ สำหรับคนรักผ้าไทยแล้ว จะได้ชมผ้าไทยท้องถิ่นที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี พร้อมกับกรรมวิธีการทอผ้าอันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand